من تكرار نميشومولى يك روز مى رسديك ملافه سفيد پايان ميدهد به...

من تكرار نميشوم

ولى يك روز مى رسد يك ملافه سفيد پايان ميدهد به من! به شيطنت هايم به خنده هاى بلندم به گريه ها وغم هايم... روزى كه همه با ديدن عكسم بغض ميكنندوميگويند: "ديوونه دلمون برات تنگ شده...!"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار