سرسخت باش تا در بلندترین طاقچه ی دل ها جای بگیری!وگرنه آس