مربی-تنیس-تبریز آموزش-تنیس آکادمی،تنیس داور بازیکن پارتین