ویژه کنید
عکس و تصویر هوَ الحُبُّ فاسْلمْ بِالحَشا ما الهَوَی سهلُ فمــا اختْــارَه مُضْنیً بـــه و لـــهُ عقلُ چه ...

هوَ الحُبُّ فاسْلمْ بِالحَشا ما الهَوَی سهلُ فمــا اختْــارَه مُضْنیً بـــه و ل...

هوَ الحُبُّ فاسْلمْ بِالحَشا ما الهَوَی سهلُ
فمــا اختْــارَه مُضْنیً بـــه و لـــهُ عقلُ

چه با #عظمت است #محبت !
پس از صمیم #قلب خود را #تسلیم آن کن، #عشق چیز کمی نیست.
کسی که به بیماری مزمن عشق گرفتار شده است عشق را از روی #عقل اختیار نکرده است. 

#ابن_عربی

Loading...