ویژه کنید
عکس و تصویر #پارت_۳ از هوا پیما که پیدا شدم...با توجه به حرف ملوک...سمت دختری که رویه کاغذ ...

#پارت_۳

از هوا پیما که پیدا شدم...با توجه به حرف ملوک...سمت دختری که رویه کاغذ ب اینگلیسی نوشته بود زیبا رفتم ...تیپ پایین شهریارو داشت...با کمکم زیبا سوار ماشین شدیم ...
زیبا: اسمت چیه...
_عاطفه...صدام میکنن عاطی
_چند سالته...
_۲۲
_ اه کجایی...
_ پایین ترین نقطه تهران...
زیبا: خوبه خوشم اومد...ملوک خوب تربیتت کرده
قیافه متعجبا رو به خودم گرفتم و گفتم
_ ملوک کیه...
زیبا: ن خوشم اومد...
لبخنده محوی زدم...ک دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد...
.........................................
بلخره رسیدیم خونه بلا فاصله با لبتابم با ملکوک تماس تصویری گرفتم...
ملوک: سلام عاطفه...
لحن مودبانخ ب خودم گرفتم گفتم
_ سلام ملوک
_ اتفاقی افتاده؟
_ ام...ن فقط چند تا سوال داشتم...یکیش این ک شما گفتید...خیلی دقیق کار میکنن...من العان پروندم بازه...ب سرعت می تونن بفهمن من یه جاسوسم...
ملوک تک خنده ای گرد و گفت
_ من و دست کم گرفتی...همون موقع که به جعفری موافقتت و علام کردی من پروندتو بستم...پس دیدی من کارو بلدم...سوال بعد
_ مرسی واقعا خیلی ماهرانه بود...سواله بعدی اینه ک...ام من چجوری باید برم تویه باند...خب چطور بگم...هیچی راجبشون نمیدونم و این ک اصلا هسته اصلی چی هست...
_ زیبا همه ی اینار و برا توضیح میده...فعلا باید برم دیگه سوالی نیست
_ ن ملوک میتونید برید...با اجازه

بعد تپتس و قطع کردم...برگشتم سمت زیبا منتظر نگاش کردم...ک شروع کرد...
_ رئیس باند...یه ادمه غیر قاب نفوذ ه...خیلی سخت پسنده و خلاصه بگم ک ...جز هسته اصلیه...هسته اصلی از ضضسه نفر ساخته شده...اون دوتایه دیگه...رامیتن و رهام...رهام دست ب تفنگش حرف نداره...رامیتنم ک نگم...یه مرد جذاببب...خوشگل...باصدایه مردونه و بم...
صداش رفته رفته آروم شد...دستشو زیر چونش گذاشتو ب یه نقطه نا معل م خیره شد...خندم گرفته بود...بنظرم یه خبرایی بود...دستمو جلویه صورتش تکون دادم با صدایی ک خنده توش موج میزد گفتم
_ میگفتی
سیخ نشست...اخمی کردو گفت
_ اها کجا بودیم...داشتم میگفتم...رامتین با یه نگاه عمیق میتونه بشناسدت ولی باید تو چشات خیره بشه...اگه اون لحظهی ادت نباشه کی بودی یا نگاش نکنی...همیچنی چیزی ممکن نیست...
تک هنده ای کردم و گفتم
_ پس قدرت ماورا طبیعی...دسته
چشم غره ای رفت و گفت
_ ن خیرممم
لبخندی زدم ک شروع کر ب ادامه حرفاش...
●●●●●●●●●●●●●
ادامه در کامنت عشقیاااا😍 😍

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...