راه قبولی در آزمون نمونه دولتی ، اطلاع دقیق از روش های تس