ویژه کنید
عکس و تصویر باید بنویسی جانم باید هر لحظه به زبان بیاوری

باید بنویسی جانم باید هر لحظه به زبان بیاوری " دوستت دارم " را ...

باید بنویسی جانم
باید هر لحظه به زبان بیاوری
" دوستت دارم " را بنویسی و
بچسبانی روی تمامِ وسایلِ خانه
که چشم باز کنم و بخوانم
آنقدر محکم به زبان بیاوَر
که از کفِ زمین جمع کنیم
بازارِ تمام خواستن‌های دست دوم را
که خالی کنیم هوا را از
عطرِ دوست داشتن‌های چند روزه !
باید آنقدر پر سر و صدا باشی
که تمامِ شهر بشنوند و به تماشا
بنشینند برای دیدنِ حال خوبمان
بنویس و امضا کن
تا ثابت کنم که تو تعبیرِ
خوبِ تمام خواب های بی قراری !

Loading...