ویژه کنید
عکس و تصویر (گروه ها) صدف، نارین، سوگل ستایش،پریسا رومینا،یاس (شغل ها ) رومینا و یاس تو کافی ...

(گروه ها) صدف، نارین، سوگل ستایش،پریسا رومینا،یاس (شغل ها ) رو...


(گروه ها)
صدف، نارین، سوگل
ستایش،پریسا
رومینا،یاس
(شغل ها )
رومینا و یاس تو کافی شاپ
صدف و نارین لباس فروشی
سوگل تو کیف و کفش
ستایش و پریسا تو رستوران
(یه ماه بعدکار)
همه باهم تو کافی شاپ یاس و رومینا جمع بودند
 نارین :خوب بچه ها این پول کافیه
ستایش :ولی خوب لباس چی  میخوایم با اون چند جفت لباس بریم؟؟؟
رومینا: چون پول کمیه از مادر پدرامون میگیریم
(روز اردو)
همه به سمت کشتی حرکت کردند
(جمع پسرا)
جیمین:اصلا کسی تحقیق کرده که میان؟؟
همه:نع:face_without_mouth:
تهیونگ:امکان نداره که نیان 🙄
جین: نه جدی شاید نیان😯
یونگی :بهتر یه سفر پر از آرامش
-هی پسرا سلام میشه کمکم کنین
باصدای هانا پسرا برگشتن
هانا:لطفا !!! این چمدونا سنگینن 😣
یونگی:😒 (پوکر)
تهیونگ: باشه بزار کمکت کنم ،،،،هی جونگ هی بیا اینا رو برای هانا ببر
جونگ هی : قبول
هانا:😑 😯 😮
جونگ کوک:هی بچه ها اون دخترا نیستن؟؟شبیهنا
تهیونگ:امکان نداره
یونگی:نه خودشونن😮 😶
(جمع دخترا)
پریسا: هی بچه ها فکر میکنین چرا اونا این شکلی بهمون خیره شدن؟؟؟
رومینا:چون خیلی جیگر شدیم😏
همه:😃
نامجون:هی بچه ها چرا این شکلی بهشون خیره شدیم
یونگی :اهم اهم گلوشو صاف میکنه
همه به خودشون میان و روشونو بر میگردونن ولی با صدای خنده دخترا دوباره بر میگردن و میبینن دخترا از خنده ترکیدن
یاس: چیه دختر... خوشکل... ندیدین😅 😂
صدف:نه بنظر میاد ندیدن😄 😂 😆
پسرا:😒
همه وارد کشتی میشن دخترا به سمت اتاق ها میرن هر کی به سمت اتاق خودش
(هم اتاقی ها)
صدف و نارین
ستایش و پریسا
سوگل و رومینا
یاس و...
.....................................................................


 

 

Loading...