‏یه سکوتی هم هست که مال بعد از شنیدن یه سری از حرفاییه که