🔹توزیع رایگان 500 هزار ماسک در مناطق محروم استان خراسان ر