مــنــ تــو را فــقــطــ دوســتــ دارمــ در حــدیــ ڪــه یــ...

مــنــ تــو را فــقــطــ دوســتــ دارمــ در حــدیــ ڪــه یــڪــ ڪــلــامــ بــگــویــمــ : " نــبــودیــ ، نــگــرانــتــ شــدمــ "

عــاشــقــتــ نــیــســتــمــ ڪــه الــڪــیــ شــلــوغــشــ ڪــنــمــ یــا ســرتــ داد بــزنــمــ ڪــه ڪــجــا بــودیــ؟ بــا ڪــه بــودیــ؟ پــســ چــرا خــبــریــ نــدادیــ ؟ مــنــ تــو را فــقــطــ دوســتــ دارمــ در حــدیــ ڪــه اگــر دلــتــ گــرفــتــه بــود و حــرفــ داشــتــیــ ، بــتــوانــمــ ڪــنــارتــ بــنــشــیــنــمــ و ســاعــتــ ها فــقــطــ گــوشــ ڪــنــمــ ...
عــاشــقــتــ نــیــســتــمــ ڪــه مــثــلــا بــگــویــمــ : " ولــ ڪــنــ ایــنــ حــرفــ ها را ، درســتــ مــیــ‌شــود " مــنــ تــو را فــقــطــ دوســتــ دارمــ در حــدیــ ڪــه اگــر خــواســتــیــ بــرویــ ، فــقــطــ بــگــویــمــ " مــراقــبــ خــودتــ بــاشــ " ، عــاشــقــتــ نــیــســتــمــ ڪــه بــه پــایــتــ بــیــفــتــمــ و بــگــویــمــ " نــرو "
مــنــ تــو را " فــقــطــ و فــقــطــ " دوســتــ دارمــ در حــدیــ ڪــه ایــنــ دوســتــ داشــتــنــ ، دوســتــ داشــتــنــ بــمــانــد چــونــ اگــر عــشــقــ شــود ، خــرابــشــ مــیــ ڪــنــیــمــ !
آدمــ ها ، عــشــقــ را خــرابــ مــیــ ڪــنــنــد، تــو بــیــا همــیــنــ دوســتــ داشــتــنــ را خــوبــ اجــرا ڪــنــیــمــ ...


🥀🖤
#خاص #جذاب #زیبا #عشق

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...