۷تیر ۱۳۹۹ | رهبرانقلاب: فساد مالی گرفتاری بزرگ و ویروسی خ