فرائد السمطین(اهل تسنن)اثر ابراهیم بن محمدبن موید جوینی خراس...

فرائد السمطین(اهل تسنن)

اثر ابراهیم بن محمدبن موید جوینی خراسانی متوفی سال730هجری

قال رسول الله (ص):من احب ان یستمسک بدینی و یرکب سفینة النجاة بعدی فلیقتد بعلی بن ابیطالب و لیعاد عدوه و لیوال ولیه فانه وصیی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد وفاتی و هو امام کل مسلم و امیر کل مومن بعدی قوله قولی و امره امری و نهیه نهیی و تابعی و ناصره ناصری و خاذله خاذلی...

رسول الله (ص) فرودند:هر کس ک دوست دارد ب دین من چنگ بزند و پس از من بر کشتی نجات سوار شودپس ب علی بن ابیطالب(ع) اقتداء کند و با دشمنش دشمن و با دوستش دوست باشد.زیرا ک او وصی و خلیفه ی من بر امتم در حیات و پس از مرگم می باشد اوست ک امام هر مسلمانی و امیر هر مومنی پس از من است.گفتار او قول من و امر و نهیش از من و پیرو و یاور او پیرو و یاور من و فروگذار او فروگذار من است.

منبع: (اهل تسنن)فرائد السمطین1/64

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...