بیایید تلقین کنید که شما بدون آنی که جانتان است نیز خوشبخ