پسر فقیری که از راه فروش خرت و پرت در محلات شهر، خرج تحصی