هیچ کس مظلوم تر از آدمی که یاد گرفته تنهایی حال خودشو خوب