خدایا!!!خط خطی ام کردند کسانی که سرکلاس، قلم از من می گرف