یکی توی دلمه فرق داره باهمه واسش جونمم بدم بازم خیلی کمه