من معتقدم زندگی سخت است. اینکه همه ما چیزهای سخت و چالش ب