گریه کردم نبودی ، سیگار کشیدم نبودی ، همه تو روم در اومدن