پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا فی قربها عذاب فی بعدها مل