می گویند "مریلین مونرو " یک وقتی نامه ای نوشت به " البرت