خب دگ حسش نی بیام ویسگون"/ میام ول پست نمیذارم خیل کم میذ