اگه دنیا رو بهم بدن بگن بیخیال تو بشم، تو رو برمیدارم بیخ