بايد يک نفر باشد كه ذوقِ ديدنت را داشته باشد...كه در هواى