اینایی که همیشه سرشون به کار خودشون گرمه و تو زندگی کسی د