فرشته ها همیشه وجود دارن اما چون بال و پر ندارن بهشون می