چقدر دلم براي دوستام تنگ شده بود.وقتي ميبينشون تازه متوجه