بازی رو با دلایل واهی بدون تماشاگر کردن، درست ده دقیقه قب