گاهی خدا از طریق آدمایی که سرراهت قرار میده بهت میگه:من ک