انسان نمیتواند در جو مریخ زنده بماند و اگر کسی بدون لباس