شارو رسم عجیبی است در افریقا پسری که قصد ازدواج دارد را د