🔴 آکسفام: در دوران همه گیری، مجموع ثروت ۱۰ میلیاردر جهان