ارشــام آنچه اعتبار انسان را تعیین می کند وجدان اوست؛ نه