یه وقتایی هم هست ؛که دلم میخواد همه چیز رو فراموش کنم