با پرستارمهربون باشین چون سایز سوزن رو تعیین میکنن