اسکوچیچ: بعد از ۱۵ بازی بدون باخت مسابقه تشریفاتی ما با ک