خدایا ، روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی قرار د