د  رفـــیـــق مـن ـ مــا وایــستــادیــم تـــو رفــتــی ،