عشق ورزیدن رو از شاملو یاد بگیرید که به آیدا میگه :