آره اگه اتفاق ترسناکی براتون افتادع تو کامنتا بگین•-•