صبح، آغاز حیات است و امید دستهایت پرگل شادیت پاینده خنده ارزانی چشمان پر از عاطفه ات نور همسایه دیوا