☘کاش دلخوشی ها بسیار بود و جادوی احساسات و عشق،میان تمام