پرازتنهایی ام ای کاش بودی...که داره زندگیم ازدست میره....