مثلا از مدرسه گفتن چادر سر کنین برای همه جا من از لج گرفت