کاش می آمدی این روز ها احتیاج دارم قلب انسان دیگری کنار قلب من بتپد.