فرقی نمیکند به صلیب آویزان باشم یا حرمزاده خطاب شوم ...