خون شما برای احدی ارزش نداره .و فقط بهره ی سیاسی داره .ای