همچین زالو زاده ها خوشحالی میکنن برای پنالتی انگار بردیم