نقاشی صحنه اعدام و سوزاندن ژان دارک قهرمان ملیه فرانسه دخ